Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) popisují, jak jsou osobní identifikační údaje („Osobní údaje“), které můžete poskytnout na webových stránkách rtong.eu/shop rtong.eu („Webové stránky“ nebo „Služba“) a v jakýchkoli souvisejících produktech a službách (souhrnně „Služby“) shromažďovány, chráněny a používány. Popisuje také možnosti, které máte k dispozici, pokud jde o používání vašich osobních údajů, a způsob, jakým můžete tyto informace získat a aktualizovat. Tyto zásady jsou právně závaznou dohodou mezi vámi („Uživatel“, „vy“ nebo „váš“) a CATHAY PROSPERITY s.r.o. („CATHAY PROSPERITY s.r.o.“, „my“, „nás“ nebo „naše“). Přístupem a používáním Webových stránek a Služeb potvrzujete, že jste si přečetli podmínky této Smlouvy, porozuměli jim a souhlasíte s nimi. Tyto Zásady se nevztahují na praktiky společností, které nevlastníme nebo nekontrolujeme, ani na jednotlivce, které nezaměstnáváme ani neřídíme.

Automatický sběr informací

Když otevřete Webové stránky, naše servery automaticky zaznamenávají informace, které váš prohlížeč odesílá. Tato data mohou zahrnovat informace, jako je IP adresa vašeho zařízení, typ a verze prohlížeče, typ a verze operačního systému, jazykové předvolby nebo webová stránka, kterou jste navštívili, než jste navštívili Webové stránky a Služby, stránky Webových stránek a Služeb, které navštívíte, čas strávený na těchto stránkách, informace, které hledáte na Webových stránkách, časy a data přístupu a další statistiky.

Informace shromážděné automaticky se používají pouze k identifikaci potenciálních případů zneužití a ke stanovení statistických informací týkajících se používání a provozu Webových stránek a Služeb. Tyto statistické informace nejsou jinak agregovány takovým způsobem, který by identifikoval konkrétního uživatele systému.
Shromažďování osobních údajů

Můžete přistupovat a používat Webové stránky a Služby, aniž byste nám sdělili, kdo jste, nebo odhalili jakékoli informace, pomocí kterých by vás někdo mohl identifikovat jako konkrétní identifikovatelnou osobu. Pokud si však přejete použít některé z funkcí na Webových stránkách, můžete být požádáni o poskytnutí určitých Osobních údajů (například vaše jméno a e-mailová adresa). Přijímáme a ukládáme veškeré informace, které nám vědomě poskytnete, když provádíte objednávku nebo vyplňujete jakékoli online formuláře na Webových stránkách. V případě potřeby mohou tyto informace zahrnovat následující:

·         Osobní údaje, jako je jméno, země pobytu atd.

·         Kontaktní informace, jako je e-mailová adresa, adresa atd.

·         Údaje o účtu, jako je uživatelské jméno, jedinečné ID uživatele, heslo atd.

·         Doklad totožnosti, například fotokopie státního dokladu.

·         Platební údaje, jako jsou údaje o kreditní kartě, bankovní údaje atd.

·         Geolokační data, jako je zeměpisná šířka a délka.

·         Jakékoli další materiály, které nám dobrovolně zašlete, jako jsou články, obrázky, zpětná vazba atd.

Některé informace, které shromažďujeme, jsou přímo od vás prostřednictvím Webových stránek a Služeb. Můžeme však také shromažďovat Osobní údaje o vás z jiných zdrojů, jako jsou veřejné databáze a naši společní marketingoví partneři. Můžete se rozhodnout, že nám své Osobní údaje neposkytnete, ale pak nebudete moci využívat některé z funkcí Webových stránek. Uživatelé, kteří si nejsou jisti, jaké informace jsou povinné, nás mohou kontaktovat.
Použití a zpracování shromážděných informací

Abychom vám mohli zpřístupnit Webové stránky a Služby nebo abychom splnili zákonnou povinnost, musíme shromažďovat a používat určité Osobní údaje. Pokud neposkytnete informace, které požadujeme, možná vám nebudeme schopni poskytnout požadované produkty nebo služby. Jakékoli informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity pro následující účely:

·         Plnění a spravování objednávky

·         Dodávání produktů nebo služeb

·         Vylepšování produktů a službeb

·         Odesílání marketingové a propagační komunikace

·         Odpovídaní na dotazy a nabízení podpory

·         Požadování zpětné vazby od uživatelů

·         Zlepšení uživatelské zkušenosti

·         Zveřejňování posudků zákazníků

·         Dodávání cílené reklamy

·         Spravování losování o ceny a soutěží

·         Prosazování podmínek a zásad

·         Ochrana před zneužitím a uživateli se zlými úmysly

·         Reakce na právní žádosti a zabránění škodám

·         Provoz Webových stránek a Služeb

 

Zpracování vašich osobních údajů závisí na tom, jak komunikujete s Webovými stránkami a Službami, kde se nacházíte ve světě a zda platí jedna z následujících možností: (i) jste dali souhlas k jednomu nebo více konkrétním účelům; to však neplatí, kdykoli zpracování Osobních údajů podléhá Evropskému zákonu o ochraně údajů; (ii) poskytnutí informací je nezbytné pro plnění dohody s vámi a/nebo pro jakékoli předsmluvní závazky z této smlouvy; (iii) zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které se na vás vztahují; (iv) zpracování souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která nám byla svěřena; v) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných námi nebo třetí stranou.

Upozorňujeme, že podle některých právních předpisů nám může být povoleno zpracovávat informace, dokud proti takovému zpracování nevznesete námitku (tím, že se odhlásíte), aniž bychom se museli spoléhat na souhlas nebo jakýkoli jiný z následujících právních základů níže. V každém případě rádi objasníme konkrétní právní základ, který se na zpracování vztahuje, a zejména to, zda je poskytnutí Osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy.
Fakturace a platby

Při bezpečném zpracování vašich platebních údajů používáme třetí stranu. Používání vašich Osobních údajů takovými zpracovateli třetích stran se řídí jejich příslušnými zásadami ochrany osobních údajů, které mohou nebo nemusí obsahovat ochranu soukromí takovou jako tyto Zásady. Doporučujeme vám přečíst si jejich příslušné zásady ochrany osobních údajů.
Zveřejnění informací

V závislosti na požadovaných Službách nebo podle potřeby k dokončení jakékoli transakce nebo poskytnutí jakékoli služby, kterou jste požadovali, můžeme uzavřít smlouvu s jinými společnostmi a sdílet vaše informace s vaším souhlasem s našimi důvěryhodnými třetími stranami, které s námi spolupracují, s jakýmikoli dalšími přidruženými společnostmi a dceřinými společnostmi, na které se spoléháme při pomoci při provozu Webových stránek a Služeb, které máte k dispozici. Nesdílíme Osobní údaje s nepřidruženými třetími stranami. Tito poskytovatelé služeb nejsou oprávněni používat nebo zveřejňovat vaše informace, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro poskytování služeb naším jménem nebo pro splnění zákonných požadavků. Vaše Osobní údaje můžeme pro tyto účely sdílet pouze s třetími stranami, jejichž zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s našimi nebo které souhlasí s dodržováním našich zásad týkajících se Osobních údajů. Těmto třetím stranám jsou poskytovány Osobní údaje, které potřebují, pouze aby mohly vykonávat své určené funkce, a my jim nedovolujeme používat nebo zveřejňovat Osobní údaje pro vlastní marketingové nebo jiné účely.

Zveřejníme jakékoli Osobní údaje, které shromažďujeme, používáme nebo přijímáme, pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon, například za účelem dodržení předvolání nebo podobného právního procesu, a když v dobré víře věříme, že zpřístupnění je nezbytné k ochraně našich práv, ochraně vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních, vyšetřování podvodů nebo reakci na žádost vlády.

V případě, že projdeme obchodním přechodem, jako je fúze nebo akvizice jinou společností nebo prodej celého majetku nebo jeho části, bude mezi převedenými aktivy pravděpodobně váš uživatelský účet a osobní údaje.
Uchovávání informací

Vaše Osobní údaje budeme uchovávat a používat po dobu nezbytnou pro splnění našich zákonných povinností, řešení sporů a prosazování našich dohod, pokud zákon nevyžaduje nebo nepřipouští delší dobu uchovávání. Můžeme použít jakékoli agregované údaje odvozené nebo začleněné do vašich Osobních údajů poté, co je aktualizujete nebo smažete, ale ne způsobem, který by vás osobně identifikoval. Po uplynutí doby uchovávání budou Osobní údaje vymazány. Proto právo na přístup, právo na výmaz, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů nelze vymáhat po uplynutí doby uchovávání.
Předávání informací

V závislosti na vaší poloze mohou datové přenosy zahrnovat přenos a uložení vašich informací v jiné zemi, než je vaše. Máte právo se dozvědět o právním základu předávání informací do země mimo Evropskou unii nebo jakékoli mezinárodní organizaci, která se řídí mezinárodním právem veřejným nebo je zřízena dvěma nebo více zeměmi, jako je OSN, a o bezpečnostních opatřeních přijatých pro ochranu vašich údajů. Pokud k takovému převodu dojde, můžete zjistit další informace v příslušných oddílech těchto Zásad nebo se na nás obrátit pomocí informací uvedených v části s kontakty.
Práva uživatelů

Můžete uplatnit určitá práva týkající se vašich údajů, které zpracováváme. Máte zejména právo učinit následující: (i) máte právo odvolat souhlas, pokud jste již dříve udělili souhlas se zpracováním vašich informací; (ii) máte právo vznést námitku proti zpracování vašich informací, pokud je zpracování prováděno na jiném právním základě než na základě souhlasu; (iii) máte právo se dozvědět, zda jsou informace zpracovávány námi, získat informace o určitých aspektech zpracování a získat kopii zpracovávaných informací; (iv) máte právo ověřit přesnost svých údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu; (v) máte za určitých okolností právo omezit zpracování vašich informací, v takovém případě nebudeme vaše informace zpracovávat za jiným účelem než k jejich uložení; (vi) máte právo za určitých okolností od nás vymazat vaše Osobní údaje; (vii) máte právo na získání vašich informací ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a pokud je to technicky proveditelné, můžete je bez překážek předat jinému správci. Toto ustanovení je použitelné za předpokladu, že vaše informace jsou zpracovávány automatizovanými prostředky a že zpracování je založeno na vašem souhlasu, na smlouvě, jejíž jste součástí, nebo na jejích předsmluvních závazcích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány pro veřejný zájem, při výkonu veřejné moci, která nám byla svěřena, nebo pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme, můžete proti takovému zpracování vznést námitku poskytnutím důvodu souvisejícího s vaší konkrétní situací, aby odůvodnil námitku. Musíte však vědět, že pokud by vaše Osobní údaje byly zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku, aniž byste k tomu poskytli jakékoli odůvodnění. Chcete-li zjistit, zda zpracováváme Osobní údaje pro účely přímého marketingu, podívejte se do příslušných částí tohoto dokumentu.
Práva na ochranu údajů podle GDPR

Pokud jste obyvatelem Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu údajů a společnost CATHAY PROSPERITY s.r.o. si klade za cíl podniknout přiměřené kroky, které vám umožní opravit, upravit, vymazat nebo omezit použití vašich Osobních údajů. Pokud si přejete být informováni, jaké Osobní údaje o vás máme, a chcete-li je odstranit z našich systémů, kontaktujte nás. Za určitých okolností máte následující práva na ochranu údajů:

·         Máte právo požadovat přístup k vašim Osobním údajům, které ukládáme, a máte možnost získat přístup k vašim Osobním údajům.

·         Máte právo požadovat, abychom opravili jakékoli Osobní údaje, které považujete za nepřesné. Máte také právo požadovat, abychom doplnili Osobní údaje, které považujete za neúplné.

·         Za určitých podmínek těchto Zásad máte právo požadovat vymazání vašich Osobních údajů.

·         Máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich Osobních údajů.

·         Máte právo požadovat omezení zpracování vašich Osobních údajů. Pokud omezíte zpracování vašich Osobních údajů, můžeme je uložit, ale nebudeme je dále zpracovávat.

·         Máte právo na to, abyste dostali kopii informací, které o vás máme, ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu.

·         Máte také právo kdykoli odvolat svůj souhlas, pokud CATHAY PROSPERITY s.r.o. spoléhala na váš souhlas se zpracováním vašich Osobních údajů.

·         Kontaktováním e-mailu „[email protected]“ nebo návštěvou naší prodejny na adrese „Slévačská 1683, Kyje, 198 00 Praha“

Máte právo stěžovat si u Úřadu pro ochranu osobních údajů ohledně našeho shromažďování a používání vašich Osobních údajů. Další informace získáte od místního úřadu pro ochranu údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

 

Jak tato práva vykonávat

 

Jakékoli žádosti o uplatnění vašich práv lze směřovat na CATHAY PROSPERITY s.r.o. prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Než odpovíme na tyto žádosti, můžeme vás požádat o ověření vaší identity. Vaše žádost musí poskytnout dostatečné informace, které nám umožní ověřit, že jste osobou, za kterou se vydáváte, nebo že jste oprávněným zástupcem takové osoby. Musíte uvést dostatečné podrobnosti, abyste nám umožnili správně porozumět žádosti a reagovat na ni. Nemůžeme reagovat na váš požadavek nebo vám poskytnout Osobní údaje, dokud nejprve neověříme vaši totožnost nebo oprávnění podat takový požadavek a nepotvrdíme, že se vás Osobní údaje týkají.
Soukromí dětí

Vědomě neshromažďujeme žádné Osobní údaje od dětí mladších 18 let. Pokud jste mladší 18 let, nezadávejte žádné Osobní údaje prostřednictvím Webových stránek a Služeb. Doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům sledovat používání internetu jejich dětí a pomáhat při prosazování těchto Zásad tím, že dají dětem pokyn, aby nikdy neposkytovaly Osobní údaje prostřednictvím Webových stránek a Služeb bez jejich svolení. Pokud máte důvod se domnívat, že nám dítě mladší 18 let poskytlo Osobní údaje prostřednictvím Webových stránek a Služeb, kontaktujte nás. Musíte také mít alespoň 16 let, abyste souhlasili se zpracováním vašich Osobních údajů ve vaší zemi (v některých zemích můžeme vašim rodičům nebo opatrovníkům povolit, aby tak učinily vaším jménem).
Soubory cookie

Webové stránky a Služby používají „soubory cookie“ k přizpůsobení vašeho online zážitku. Cookie je textový soubor, který je na váš pevný disk umístěn serverem webové stránky. Soubory cookie nelze použít ke spouštění programů nebo doručování virů do vašeho počítače. Soubory cookie jsou vám přiděleny jedinečně a lze je číst pouze webovým serverem v doméně, která vám soubor cookie vydala.

Můžeme používat cookies ke shromažďování, ukládání a sledování informací pro statistické účely k provozování Webových stránek a Služeb. Máte možnost přijímat nebo odmítat soubory cookie. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, ale nastavení prohlížeče můžete obvykle upravit tak, aby soubory cookie odmítly. Pokud se rozhodnete cookies odmítnout, může se stát, že nebudete moci plně využívat funkce Webových stránek a Služeb. Chcete-li se dozvědět více o cookies a o tom, jak je spravovat, navštivte internetcookies.org
Signály Nesledovat
Některé prohlížeče obsahují funkci Nesledovat, která signalizuje webovým serverům, které navštívíte, že si nepřejete sledovat svoji online aktivitu. Sledování není totéž jako používání nebo shromažďování informací v souvislosti s webem. Pro tyto účely se sledováním rozumí shromažďování osobně identifikovatelných informací od spotřebitelů, kteří používají nebo navštěvují webové stránky nebo online služby, když se časem pohybují na různých webových stránkách. To, jak prohlížeče komunikují signál Nesledovat, ještě není jednotné. Výsledkem je, že Webové stránky a Služby ještě nejsou nastaveny tak, aby interpretovaly nebo reagovaly na signály Nesledovat komunikované vaším prohlížečem. Přesto, jak je podrobněji popsáno v těchto Zásadách, omezujeme naše používání a shromažďování vašich osobních údajů.
Reklamy

Můžeme povolit určitým společnostem třetích stran, aby nám pomohly přizpůsobit reklamu, o které si myslíme, že by mohla zajímat uživatele, a shromažďovat a používat další údaje o aktivitách uživatelů na Webových stránkách. Tyto společnosti mohou doručovat reklamy, které mohou ukládat soubory cookie a jinak sledovat chování uživatelů.
Emailový marketing

Nabízíme elektronické zpravodaje, k jejichž odběru se můžete kdykoli dobrovolně přihlásit. Zavázali jsme se, že vaši e-mailovou adresu uchováme v tajnosti, a nebudeme vaši e-mailovou adresu prozrazovat žádným třetím stranám, s výjimkou případů povolených v části o používání a zpracování informací nebo za účelem využití poskytovatele třetí strany k zasílání těchto e-mailů. Informace zaslané e-mailem budeme udržovat v souladu s platnými zákony a předpisy.

V souladu se zákonem CAN-SPAM budou všechny e-maily odeslané od nás jasně uvádět, od koho je e-mail, a poskytnou jasné informace o tom, jak kontaktovat odesílatele. Můžete se rozhodnout přestat dostávat náš informační zpravodaj nebo marketingové e-maily podle pokynů k odhlášení uvedených v těchto e-mailech nebo kontaktováním nás. I nadále však budete dostávat základní transakční e-maily.
Odkazy na jiné zdroje

Webové stránky a Služby obsahují odkazy na další zdroje, které nevlastníme ani nekontrolujeme. Uvědomte si, že nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů těchto jiných zdrojů nebo třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si byli vědomi, když opouštíte Webové stránky a Služby, a přečtetli si prohlášení o ochraně osobních údajů každého zdroje, který může shromažďovat Osobní údaje.
Informační bezpečnost

Informace, které poskytujete, zabezpečujeme na počítačových serverech v kontrolovaném a zabezpečeném prostředí chráněném před neoprávněným přístupem, použitím nebo prozrazením. Udržujeme přiměřené administrativní, technické a fyzické záruky ve snaze chránit před neoprávněným přístupem, použitím, úpravami a zveřejněním Osobních údajů, které jsou pod jejich kontrolou a úschovou. Nelze však zaručit žádný přenos dat přes internet nebo bezdrátovou síť. I když se snažíme chránit vaše Osobní údaje, berete na vědomí, že (i) existují omezení zabezpečení a soukromí na internetu, která jsou mimo naši kontrolu; (ii) nelze zaručit bezpečnost, integritu a soukromí veškerých informací a údajů vyměňovaných mezi vámi a Webovými stránkami a Službami; a (iii) jakékoli takové informace a údaje mohou být při přenosu prohlíženy nebo s nimi manipulovány třetí stranou, a to navzdory maximálnímu úsilí.
Únik dat

V případě, že zjistíme, že došlo k ohrožení bezpečnosti Webových stránek a Služeb nebo k odhalení Osobních údajů uživatelů nesouvisejícím třetím stranám v důsledku vnější činnosti, mimo jiné včetně bezpečnostních útoků nebo podvodů, vyhrazujeme si právo přijmout přiměřeně vhodná opatření, mimo jiné včetně vyšetřování a podávání zpráv, jakož i oznámení orgánům činným v trestním řízení a spolupráci s nimi. V případě porušení ochrany údajů vynaložíme přiměřené úsilí, abychom o tom informovali dotčené osoby, pokud se domníváme, že existuje přiměřené riziko poškození uživatele v důsledku porušení nebo pokud je oznámení vyžadováno jinak zákonem. Když tak učiníme, zveřejníme oznámení na Webových stránkách.
Změny a pozměňovací návrhy

Vyhrazujeme si právo čas od času podle našeho uvážení upravit tyto Zásady nebo jejich podmínky týkající se Webových stránek a Služeb a budeme vás informovat o veškerých podstatných změnách způsobu, jakým zacházíme s Osobními údaji. Když to uděláme, změníme aktualizované datum v dolní části této stránky. Můžeme vám také poskytnout oznámení jinými způsoby podle našeho uvážení, například prostřednictvím kontaktních údajů, které jste poskytli. Jakákoli aktualizovaná verze těchto Zásad vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění revidovaných Zásad, pokud není uvedeno jinak. Vaše další používání Webových stránek a Služeb po datu účinnosti revidovaných Zásad (nebo jiného aktu specifikovaného v té době) bude představovat váš souhlas s těmito změnami. Bez vašeho souhlasu však nebudeme používat vaše Osobní údaje jiným způsobem, než jaký byl uveden v době, kdy byly vaše Osobní údaje shromážděny.
Přijetí těchto zásad

Potvrzujete, že jste si tyto Zásady přečetli, a souhlasíte se všemi jejich podmínkami. Přístupem a používáním Webových stránek a Služeb souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Zásadami. Pokud nesouhlasíte s dodržováním podmínek těchto Zásad, nemáte oprávnění k přístupu nebo používání Webových stránek a Služeb.
Kontaktujte nás

Pokud byste nás chtěli kontaktovat, abyste se dozvěděli více o těchto Zásadách, nebo nás chcete kontaktovat ohledně jakékoli záležitosti týkající se individuálních práv a vašich Osobních údajů, můžete,

kontaktováním e-mailu „[email protected]“ nebo návštěvou naší prodejny na adrese „Slévačská 1683, Kyje, 198 00 Praha“

Tento dokument byl naposledy aktualizován 01.01.2020